top of page

๙ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🙏

อัปเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2566

๙ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🙏

✨ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นหลักคิดในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน โดยทรงเน้นการพึ่งตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน และการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

✨ด้านการพัฒนาการคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคมนาคมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศ

เช่น โครงการรถไฟสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือสายตะวันออก เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อแก้ปัญหาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ มากมาย และทรงมีพระราชดำริมากมาย เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ

เช่น โครงการหลวง โครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เช่น โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาการศาสนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการศาสนาเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชดำริมากมาย เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เช่น โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการอบรมพระภิกษุสามเณร โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการเกษตรมากมาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ของเกษตรกร

เช่น โครงการหลวง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการโคนม โครงการเลี้ยงปลา เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการศึษาเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ

เช่น โครงการโรงเรียนในป่า โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการทุนกาศึกษาอานันทมหิดล เป็นต้น

✨ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ

เช่น โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์กึ่งแพทย์ โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น

#Vijitsin #วันพ่อ2566 #วันพ่อแห่งชาติ #วันพ่อ #แหวนนพเก้า #นพเก้า #Gemstones #อัญมณี #Jewelry #IGA #วิจิตรศิลป์ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page